راهکارهای ابری سازمانی

در این بخش نرم افزار های مدیریتی سازمانی بصورت ابری و در فضای اینترنت در اختیار سازمانها و اشخاص قرار داده میشود.