سامانه جامع آموزش

این سامانه بر اساس استاندارد آموزش ISO 10015 طراحی شده است و نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی آموزش، اجرای آموزش و اثربخشی آموزشی را مدیریت می نماید و قابل استفاده سازمانها می باشد.