سامانه تامین موجودی بهنگام

سيستم بهنگام... ( JIT ) براي اولين بار توسط شر كت تويوتاي زاپن بكار گرفته شد. در اين سيستم بر خلاف مديريتِ سنتي ، موجودي كالا نوعي اتلاف منابع تلقي مي شود. نگهداري اين موجودي ها در هر حال مستلزم تحمل هزينه در ارتباط با انبار داري ، انبار گرداني ، ضايعات ، كنترل و ... مي گردد. در سيستم JIT بر خلاف مديريتِ سنتي موجودي مفهومي ندارد. زيرا درآن از طريق قراردادهاي بلند مدت هزينه ي سفارش كاهش يافته و هزينه ي نگهداري كالا وجود ندارد . هدف اصلي اين سيستم مي تواند حاوي يك سري اصول شناخته شده موردنياز براي موفقيتهاي عملياتي سازمان ها باشد. اين اصول در شروع تنها در زمينه مديريت موجوديها بود بعدها در ساير جنبه هاي مديريت مثل مديريت توليد، مديريت نيروي انساني ومديريت كيفيت به كارگرفته شد. تعريف عمومي JIT در اين سيستم هيچ موجودي، مواد اوليه و تجهيزات خريداري نمي شود ، مگر هنگامي كه ضرورت ايجاب كند. اين سيستم اساسا بر كاهش هزينه ها از طريق حذف موجودي هاي انبار تمركز دارد» به عبارت ديگر ، اين سيستم، تفكر و نگرش نوين در اداره سازمانهايي است كه با اصول، تكنيكها و روشهاي خاصي، به دنبال حذف كامل اتلاف و افزايش بهره وري در تمامي فعاليتهاي داخل و خارج سازمان مي باشند . در سال هاي اخير مديران پي برده اند كه نگهداري موجودي ها موجب مصرف منابع ارزشمند مي شود و هزينه هاي قابل توجهي را در بر دارد. بنابراين ، بنا بر اين به استفاده از اين استراتژي رو آورده اند . اين نحوه ي مديريت موجودي ها ، به دليل كاهش سطح موجودي ها ، موجب صرفه جويي هاي قابل توجهي در هزينه ها شده است. رويكردهاي مديريت در سيستم JIT رويكرد مديريت موجودي هاي JIT مديريت موجودي ها قصد دارد با حذف موجودي ها،هزينه هاي بالاي انبارداري را به كلي حذف كند و اين خود زماني ميسر مي شود كه اصول زير در مديريت موجودي ها رعايت شود: - تمركز بر روي موجودي - كاهش در حجم سفارش خريد تجهيزات و مواد مصرفي - بهبود راههاي به كارگيري موجودي ها - كاهش زمان تحويل تجهيزات و .. - قابليت انعطاف سفارشات خريد مواد مصرفي و تجهيزات نكته حائزاهميت اين است كه در اين سيستم با فروشندگان مورد اعتماد براي رسيدن به كيفيت بالا "مديريت كيفيت " و تحويل به موقع مواد و تجهيزات ارتباط برقرار مي شود .

تامین موجودی بهنگام

این سامانه با دریافت و ورود اطلاعات مانده موجودی انبار‌ها، برنامه ریزی تولید و همچنین سفارشات مشتریان بصورت روزانه و با تعیین و تنظیم شرایط اولویت تخصیص دهی مانده موجودی بر اساس تنظیمات مدیر سامانه، محاسبه و تخصیص تامین موجودی کالاها به ازای هردرخواست را در هر مرحله از وضعیت کالا در انبار‌ها، شامل انبار اصلی ، انبار های در حال تولید (تکمیلی، رفو یا اشکالدار) و یا کالاهای در برنامه تولید ارایه می‌دهد و امکان تهیه و دریافت گزارشات مدیریتی را فراهم می‌نماید. این سامانه بر اساس تامین موجودی به روش بهنگام طراحی شده است.