سامانه جامع حقوق و دستمزد

 • ثبت اطلاعات پرسنلي و پرداخت هاي مستمر و تعديلات
 • تعريف قوانين مربوط به جداول پرداخت ها و كسور به ساده ترين روش
 • معرفي و تغيير جدول هاي مالياتي
 • عمليات مربوط به وام ها و ضامنين وام
 • امكان پرداخت مساعده، پيش پرداخت
 • محاسبات عيدي و پاداش و ماليات با در نظر گرفتن معافيت ها
 • امكان اعمال تغييرات معوقه جداول پرداخت و كسر با احتساب بیمه ماليات
 • امكان تسويه حساي و تغيير وضعيت حقوق بگيران
 • امكان محاسبه مجدد ناشي از تغيير قوانين و روش هاي پرداختي
 • امكان تهيه گزارش هاي بيمه، ماليات و تهيه پرونده هاي مکانیزه برای تمامي سازمان هاي ذيربط نظير بانك ها، بيمه ها،دارائي و ...
 • امكان طراحي گزارشاتي كه در جداول از پيش چاپ شده تهيه مي شوند، نظير فيش حقوق
 • امكان ارسال فيش به آدرس ايميل حقوق بگيران
 • امكان صدور سند حسابداري با ايجاد الگو توسط كاربر
 • امكان ثبت اطلاعات وراث پرسنل متوفي
 • امكان تسهيم پرداخت ها و كسور پرسنل متوفي به وراث
 • امكان ثبت پرداخت و كسر به هر يك وراث به صورت مجزا
 • امكان پردازش و محاسبه اطلاعات وراث با انتخاي مستمر بگير اصلي
 • امكان تغيير وضعيت وراث و تسهيم مبلغ حقوق به ساير وراث به صورت اتوماتيك
 • امكان تخصيص حق عائله مندي و حق اولاد با انتخاي نسبت ورثه بگير به صورت اتوماتيك
 • امكان ثبت نسبت وراث به پرسنل متوفي
 • مكان تخصيص تجمعي كدهاي پرداخت و كسر به پرسنل و تسهيم به وراث