سامانه جامع سفارشات خارجی

 • ثبت استعلامهای صادره، جوابهای فروشندگان و تعیین فروشنده برنده
 • کنترل مقداری قراردادهای خرید
 • ثبت سفارشهای خرید برای فروشندگان
 • ثبت اطلاعات حمل و اطلاعات پارتیهای حمل
 • گردآوری بانک مدون اطلاعات سوابق خرید
 • امکان ثبت اطلاعات ترخیص، به همراه صورت حساب ترخیص
 • امکان ثبت اطلاعات Packing List یا صورت بسته بندی
 • امکان ثبت اطلاعات هزینه های بارنامه
 • ثبت اطلاعات پروفرما خرید براساس اینکوترمزهای جهانی
 • ثبت اطلاعات بیمه، ثبت سفارش براساس تعرفههای استاندارد
 • بانک اطلاعاتی جامع کالاها، خدمات، تامین کنندگان
 • برنامه ریزی تامین کالا بر اساس موجودی انبار و برنامه ریزی احتیاجات مواد
 • تجمیع درخواستهای خرید در یک سفارش و تفکیک یک درخواست به چند سفارش
 • تهیه صورت خلاصه استعلام از فروشندگان به تفکیک سفارشات
 • ثبت اسناد سفارش :درج اطلاعات ثبت سفارش و تعریف پارامترهای افزاینده و کاهنده
 • و ثبت پارامترها به تفکیک اقلام کالای سفارشی و ثبت اطلاعات اعتبارات اسنادی (LC) صدور فاکتور خرید : صدور Invoice بر اساس پروفرما ، ثبت سفارش یا اعتبار اسنادی
 • ثبت اسناد بارنامه خارجی : ثبت بارنامه خارجی بر اساس فاکتور ارسالی
 • ثبت اسناد ترخیص از گمرک : ثبت اطلاعات ترخیص کالا از گمرک بر اساس Invoice · ثبت اسناد بارنامه داخلی :ثبت اطلاعات بار ارسالی ازگمرک به انبار و ثبت هزینه ها
 • مشخصات کامل فروشندگان با امکان تعریف انواع فروشندگان
 • ثبت اسناد درخواست خرید : ترکیب چند درخواست خرید یا بخشی از یک درخواست
 • خرید و یا بخشی از یک قلم درخواست خرید در یک یا چند سفارش خرید ثبت پروفرما :
 • ثبت پروفرمهای اولیه و نهایی کالا متعدد از فروشندگان متفاوت جهت یک درخواست
 • قابلیت ثبت سفارش از طریق انتخاب از چندین درخواست خرید
 • امکان ثبت بدون مبنا سفارش خرید
 • امکان تبدیل درخواست به سفارش یک جا یا تکه تکه
 • لحاظ درخواست شارژ انبار از سیستم انبار
 • استعلام خرید از فروشندگان مربوط به اقلام سفارش
 • انتساب هر سفارش خریدی به یک کارپرداز