سامانه جامع مدیریت انبارها

1 اطلاعات عمومی امکان تعریف شرکت ( قابلیت چند شرکتی) 2 اطلاعات عمومی مدیریت ساختار سازمانی انبار 3 اطلاعات عمومی مدیریت پرسنل انبار 4 اطلاعات عمومی امکان تعریف نواحی و کشور ها (سازنده) 5 اطلاعات عمومی امکان تعریف واحد های سنجش 6 اطلاعات عمومی امکان تعریف تقویم سازمانی 7 اطلاعات پایه امکان تعریف و مدیریت موجودیت های مستر دیتا 8 اطلاعات پایه امکان تعریف اقلام اطلاعاتی مستر دیتا 9 اطلاعات پایه امکان تخصیص دسترسی اطلاعات مستر دیتا 10 اطلاعات پایه امکان گروهبندی اطلاعات مستردیتا 11 اطلاعات پایه امکان تعریف ایزو 12 اطلاعات پایه امکان تعریف انواع قیمت گذاری کالا در انبار 13 اطلاعات پایه امکان تعریف انواع محل های نگهداری 14 اطلاعات پایه امکان تعریف انواع انبار بارانداز و کنترلی 15 اطلاعات پایه امکان تعریف و تخصیص مسئولیت های انبارگردانی 16 اطلاعات پایه امکان تعریف انواع تراکنشهای انبار 17 اطلاعات پایه پارامترهای کنترلی انبار 18 اطلاعات پایه امکان تعریف محل استقرار بصورت سلسله مراتبی 19 اطلاعات پایه امکان تعریف انبار 20 اطلاعات پایه امکان تعریف انواع انبار 21 اطلاعات پایه امکان تعریف گروه کالا 22 اطلاعات پایه امکان تعریف کالا 23 اطلاعات پایه امکان تعریف گروه اصلی، گروه فرعی و زیر گروه فرعی برای کالاها بصورت سلسله مراتبی بدون محدودیت 24 اطلاعات پایه امکان تعریف مشخصات کالا شامل کد کالا، نام، نام لاتین، واحد کالا (واحد سنجش فرعی)، کشور تولید کننده، کارخانه تولید کننده، وضعیت کالا، نوع کالا و … 25 اطلاعات پایه امکان تفکیک کالاهای دارایی ثابت، مصرفی و … 26 اطلاعات پایه امکان تعریف حداقل موجودی، حداکثر موجودی و نقطه سفارش برای هر کالا 27 اطلاعات پایه امکان ورود موجودی اول دوره برای کالاها 28 اطلاعات پایه امکان تخصیص کدینگ بر اساس گروه کالا و نوع کالا 29 اطلاعات پایه امکان تعریف انواع کدینگ کالا 30 اطلاعات پایه امکان تعریف سایر خصوصیات کالا بصورت داینامیک و تخصیص به نوع کالا بر اساس نیاز کاربر ارشد 31 اطلاعات پایه امکان تخصیص انواع کالا به نوع انبار 32 اطلاعات پایه امکان تعریف برند 33 اطلاعات پایه امکان تخصیص برند به کالا 34 اطلاعات پایه امکان الصاق تصاویر به کالا و گروهبندی کالا 35 اطلاعات پایه امکان نگهداری کد قدیم به همراه کد گذاری جدید 36 اطلاعات پایه انواع انبارهای پای کار، نیمه‌ساخته و مجازی 37 اطلاعات پایه قابلیت تعریف اطلاعات پایه ی جدید شمل کد و عنوان 38 اطلاعات پایه امکان تخصیص مالکیت انبار 39 اطلاعات پایه امکان تعریف دوره های انبار و تعیین روش قیمت گذاری 40 اطلاعات پایه امکان تعریف گروه های کسب و کار 41 اطلاعات پایه امکان تعریف گروه های بازار 42 اطلاعات پایه امکان تعریف گروه های استاندارد کالا 43 اطلاعات پایه امکان تعریف کالا با کدینگ 44 اطلاعات پایه امکان تعریف گروه کالای هزینه و خدمات 45 اطلاعات پایه امکان تعریف تامین کننده کالا 46 اطلاعات پایه امکان تعریف ساختار گروه کالای هزینه و خدمات 47 اطلاعات پایه امکان تعریف طبقه بندی عمومی تجهیزات 48 اطلاعات پایه امکان تعریف مدل تجهیزات 49 عملیات امکان ثبت درخواست کالا 50 عملیات امکان ثبت در خواست خرید کالا 51 عملیات امکان ثبت رسید موقت کالا 52 عملیات امکان ثبت رسید کالا 53 عملیات امکان ثبت حوالا کالا 54 عملیات امکان ثبت رسید و حواله امانی 55 عملیات امکان ثبت رسید برگشت از امانی 56 عملیات امکان قطعی کردن و غیر قطعی کردن اسناد 57 عملیات امکان ابطال کردن اسناد و فعال کردن اسناد 58 عملیات امکان قیمت گذاری کالا به سه روش میانگین، FIFO و LIFO 59 عملیات امکان انبار گردانی و انجام شمارش کالاهای انبار در سه مرحله 60 عملیات امکان صدور تگ انبار 61 عملیات امکان صدور لیست مغایرت نهایی کالاها 62 عملیات امکان انتقال موجودی کالا به سال بعد 63 عملیات امکان تغییر وضعیت کالا 64 درخواست ها امکان ثبت درخواست جهت مصرف واحدهای غیرتولیدی 65 درخواست ها امکان ثبت درخواست جهت مصرف واحدهای تولیدی 66 درخواست ها امکان تصویب درخواست جهت مصرف واحدهای غیرتولیدی 67 درخواست ها امکان تصویب درخواست جهت مصرف واحدهای تولیدی 68 درخواست ها امکان ثبت تحویل کالای درخواستی 69 درخواست ها امکان تصویب اموالی درخواست 70 درخواست ها امکان ثبت درخواست خرید برمبنای نقطه سفارش 71 مجوزها امکان ثبت سایر مجوزها 72 مجوزها مجوز انبار به انبار 73 مجوزها اطلاعیه ها 74 مجوزها اطلاعیه ورود 75 مجوزها اطلاعیه خروج 76 اسناد انبار اسناد انبار 77 اسناد انبار ابطال اسناد 78 اسناد انبار موجودی ابتدای دوره 79 اسناد انبار عملیات انبارگردانی 80 اسناد انبار مسئولیت انبار گردانی 81 اسناد انبار انبار گردانی 82 گزارشات گردش کالا مقداری و ریالی 83 گزارشات کاردکس کالا مقداری و ریالی 84 گزارشات موجودی کالا مقداری و ریالی 85 گزارشات موجودی کالای امانی- مقداری 86 گزارشات گزارش اسناد 87 گزارشات موجودی کالای امانی 88 گزارشات گزارش کالا به تفکیک گروه اصلی، گروه فرعی و زیر گروه فرعی 89 گزارشات امکان گزارش حداقل موجودی، حداکثرموجودی و نقطه سفارش کالاها 90 گزارشات امکان گزارش گیری از کالاهای راکد 91 گزارشات امکان گزارش گیری از کالاهای موقت موجود 92 گزارشات سر جمع موجودي كالا 93 گزارشات گزارش كاردكس كالا 94 گزارشات مرور تفصيلي اسناد 95 گزارشات پارامترهاي سفارش دهي 96 گزارشات وضعيت عملكرد (ورودي-خروجي-موجودي) 97 گزارشات انتقال بين انبارها 98 گزارشات ليست كالا و پارامترهاي سفارش دهي 99 گزارشات گزارش پارامترهاي سفارش دهي درخواست /كالا 100 گزارشات انتقال انبار به انبار 101 گزارشات تعداد سند در روز 102 گزارشات چاپ اسناد 103 گزارشات ليست كالا به تفيك نوع كالا 104 گزارشات گزارش اطلاعيه ورود 105 گزارشات گزارش كنترل اسناد 106 گزارشات گزارش سرجمع انتقال بين انبارها 107 گزارشات گزارش مغايرت انتقال بين انبارها 108 گزارشات گزارش ورود و خروج 109 گزارشات گزار چاپ ارسال اسناد 110 گزارشات گزارش مشخصات كالا 111 گزارشات گزارش آخرين اطلاعات ارسالي 112 گزارشات گزارش سرجمع انتخابي 113 گزارشات گزازش تاخير ثبت 114 گزارشات گزارش صورتخلاصه كالاي ورودي 115 گزارشات گزارش مغايرتهاي حواله با رسيد شركتهاي پخش 116 گزارشات گزارش انتقال بين انبارها با امكان انتخاب چندين انبار 117 گزارشات گزارش مجوزهاي تصويب شده 118 گزارشات سرجمع موجودي كالا مقداري/ريالي 119 گزارشات كاردكس مقداري/ريالي كالا 120 گزارشات مرور تفصيلي اسناد مقداري/ريالي 121 گزارشات گردش اقلام انبارها(سرجمع) 122 گزارشات گردش اقلام انبارها (تفصيلي) 123 گزارشات سرجمع آخرين مقدار و آخرين نرخ 124 گزارشات انواع نرخ 125 گزارشات عملكرد مقداري/ريالي 126 گزارشات گزارش ريالي كالاهاي راكد 127 گزارشات گزارش درصد مصرف مقداري/ريالي 128 گزارشات گزارش خالص مصرف مقداري/ريالي 131 گزارشات درج ريال پشت ليست براي محاسبات سود و زيان 132 گزارشات گزارش مغايرت ريالي اسناد مالي و انبار 133 گزارشات گزارش دوره گردش مواد 134 گزارشات گزاش محاسبه ميانگين قيمتي با در نظر گرفتن تراكنشها 135 گزارشات گزراش سود و زيان روزانه 136 گزارشات گزارش محاسبات كاردكس پيمانكاري براي انبارها 137 گزارشات گزارش مقايسه تاريخ ثبت و ريالي اسناد خريد 138 گزارشات گزارش تفكيك بهاي تمام شده خريدگزارش هزينه حمل