سامانه مدیریت ریسک نقدینگی


۱-۲ -امکان تدوين سناريوها؛
۱-۳ -آزمون بحران ريسک نقدينگي؛
۱-۴ -پيشبيني جريان وجوه نقد و تجزيه و تحليل خالص جريانات نقدي؛
۱-۵ -دستيابي به ساختار بهينه داراييها و بدهيها؛
۱-۶ -دستيابي به ساختار بهينه داراييهاي نقد با کيفيت؛
۱-۷ -مديريت ريسک نقدينگي ارزهاي مهم؛
۱-۹ -حصول اطمينان از ثبات و تنوع منابع تأمين وجوه؛
۱-۱۰ -امکان تدوين و بازنگري برنامه احتياطي