مدیریت دارایی و بدهی ALM


مديريت دارايي و بدهي بانک روشي براي برنامه ريزي هم زمان همه دارايي ها و بدهيهاي بانک به شمار مي آيد. بدين ترتيب كه به دنبال ارائه تركيبب مناسبي از ترازنامه بانک با هدف برآورده ساختن الزامات مختلفي همچون اهداف مديريت بانک، موارد قانوني، شرايط بازار، تأمين نقدينگي و تقويت ارزش بانک مي باشد. به منظور ارائه بهترين رويه در مديريت منابع و مصارف، تا كنون تكنيكهاي كمي بسياري مورد استفاده قرار گرفته اند .


محاسبه نسبت پوشش نقدینگی - دارایی‌ها با کیفیت نقدشوندگی بالا ۱۳۹۵/۱۲/۳۰